Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 07 2017

poznajesz
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać. Potrzebuję ciepła i bliskości.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromtake-care take-care viacoolstorybro23 coolstorybro23
poznajesz
5074 ff06 500
Reposted fromiwantmagic iwantmagic viakejtowa kejtowa
poznajesz
7984 8c15 500
poznajesz
Reposted fromtwice twice viazupamarzen zupamarzen
poznajesz
4720 bb59
Reposted fromIriss Iriss viamaybeyou maybeyou
poznajesz
9019 def4
Reposted fromOnlyOrange OnlyOrange vianitrovent nitrovent
2732 1333 500

banshy:

Untitled by Iherok

Reposted fromdivi divi viahattivatti hattivatti
poznajesz
poznajesz
1052 ce50 500
Reposted fromidiod idiod viaviva-salvadore viva-salvadore
poznajesz
5994 db4a 500
poznajesz
3795 5fa4 500

August 18 2017

poznajesz
1114 f019 500
poznajesz
2968 eb53 500
Reposted fromretro-girl retro-girl via12czerwca 12czerwca
poznajesz
4365 82c3
Reposted fromSsomething Ssomething via12czerwca 12czerwca
poznajesz
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa via12czerwca 12czerwca
poznajesz
0550 0bb2
Reposted fromwezuwia wezuwia viacinnamomum cinnamomum
poznajesz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl